zh-cn http://www.ximalaya.com <![CDATA[VIVI踏板操BS音乐]]>


健身音乐,瘦身减肥,知名私教,女神学院,健康养生等系列课程分享  更多价值服务 欢迎关注威信公众号:【中国健身音乐台】

欢迎关注和订阅 


]]>
false <![CDATA[Track12-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M0B/43/3D/wKgJnVoT6HjwuB8dAB-itt7SMxw646.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 04:15 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214056 1 <![CDATA[Track11-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M01/8C/E1/wKgJnFoT6HTBa1SPAC5atXv0cNs187.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 06:15 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214055 2 <![CDATA[Track10-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M01/8C/DF/wKgJnFoT6GaTioJBACMN5HqNBeo602.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 04:43 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214054 3 <![CDATA[Track09-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M01/8C/DD/wKgJnFoT6F_zYiYyABZmiI3KjFA404.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 03:01 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214053 4 <![CDATA[Track08-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M01/8C/DC/wKgJnFoT6FyRXWjDACNtWXezVx8437.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 04:46 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214052 5 <![CDATA[Track07-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M04/8C/DB/wKgJnFoT6FTAWINUAB0GkdUPHSw997.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 03:54 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214051 6 <![CDATA[Track06-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M01/43/33/wKgJnVoT6E_CpsFHACDhWgPiLZs009.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 04:25 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214050 7 <![CDATA[Track05-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M04/8C/D9/wKgJnFoT6EuRALQZACNP-mORnNk663.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 04:45 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214049 8 <![CDATA[Track04-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M01/43/30/wKgJnVoT6ECSWufSACsf-yiJRz8944.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 05:48 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214048 9 <![CDATA[Track03-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M04/43/2D/wKgJnVoT6DOjeblxACTviuotUJI964.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 04:58 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214047 10 <![CDATA[Track02-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M04/43/2B/wKgJnVoT6CrCyMC_AB468DypZfs805.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 04:04 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214046 11 <![CDATA[Track01-中国健身音乐台-vivi踏板操音乐]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M04/8C/D1/wKgJnFoT6CSzT5_EACTK1uU_qdA766.m4a Tue, 21 Nov 2017 08:51:35 GMT 04:57 https://www.ximalaya.com//15905991/sound/59214045 12