fireman-fond

2019-04-29 16:15:58 9508
声音简介

朗读包括读音、拼写、词性及中文释义。四级考试必备词一网打尽,随时随地听背。 节目觉得好的话,别忘了分享啊!

fireman/ ˈfaiəmən/ n.消防队员;司炉工

firm/ fə:m/ n.商行,商号,公司

first/ fə:st/ num.第一 ad.最初

fish/ fiʃ/ n.鱼,鱼肉 vi.钓鱼

fisherman/ ˈfiʃəmən/ n.渔民,渔夫,打鱼人

fit/ fit/ vt.适合;安装vi.适合

five/ faiv/ num.五,五个,第五

fix/ fiks/ vt.使固定;决定

flag/ flæg/ n.旗,旗帜;旗舰旗

flame/ fleim/ n.火焰;光辉;热情

flash/ flæʃ/ n.闪光 vi.闪,闪烁

flat/ flæt/ a.平的,扁平的

flat/ flæt/ n.一套房间;单元住宅

flavour/ ˈfleivə/ n.味,味道;风味

fleet/ fli:t/ n.舰队;船队,机群

flesh/ fleʃ/ n.肉,肌肉;肉体

flexible/ ˈfleksəbl/ a.易弯曲的;灵活的

flight/ flait/ n.航班;飞行;逃跑

float/ fləut/ vi.漂浮 vt.使漂浮

flock/ flɒk/ n.羊群,群;大量

flood/ flʌd/ n.洪水 vt.淹没

floor/ flɔ:/ n.地板;楼层

flour/ ˈflauə/ n.面粉,粉;粉状物质

flourish/ ˈflʌriʃ/ vi.繁荣,茂盛,兴旺

flow/ fləu/ vi.流动;飘垂;涨潮

flower/ ˈflauə/ n.花,花卉;开花

fluent/ ˈflu(:)ənt/ a.流利的,流畅的

fluid/ ˈflu(:)id/ n.流体,液体

fly/ flai/ n.蝇,苍蝇 vi.飞行

focus/ ˈfəukəs/ vi.聚焦,注视 n.焦点

fog/ fɒg/ n.雾;烟雾,尘雾

fold/ fəuld/ vt.折叠;合拢 n.褶

folk/ fəulk/ n.人们,家属,亲属

follow/ ˈfɒləu/ vt.跟随;结果是

following/ ˈfɒləuiŋ/ a.接着的;下列的

fond/ fɒnd/ a.喜爱的;溺爱的


上一个:feed-fire
下一个: food-fox

用户评论(1)

表情0/300