Between Languages 006: From Rainbow Farts to Deep Fakes

外语2021-01-10 13:08:12 87
声音简介

Words of the Week 006

1. 彩虹屁 cǎihóngpì

2. 飯圈 fànquān

3. 白嫖 báipiáo

4. C位 sēi-wèi

5. 涼涼 liángliáng

6. dox(x)

7. rewild(ing)

8. bailout

9. vocal fry

10. deepfake


用户评论(2)
展示条数:
20条
  • 20条
  • 50条
  • 100条

表情0/300
MiaCao

MiaCao

“凉”是两点水哦!讲得特别清楚、有趣,我们一家在车里一起听,谢谢!

云端同步、一键下载 更好的收听体验!
下载客户端