Between Languages 008: From Heroes in Harm's Way to Catfish

外语2021-01-25 08:39:45 67
声音简介

Words of the Week

1. 逆行者 nìxíngzhě
2. 开车 kāichē
3. 拟车无据 nǐchēwújù
4. 真香 zhēn xiāng
5. 杠精 gàngjīng

6. Dracula sneeze /ˈdrakjʊlə sniːz/

7. influencer /ˈɪnflʊənsə/

8. post-truth /ˌpəʊs(t)ˈtruːθ/

9. columbusing /kəˈlʌmbəsɪŋ/

10. catfish /ˈkatfɪʃ/

用户评论(0)
展示条数:
20条
  • 20条
  • 50条
  • 100条

表情0/300
喵,没有找到相关结果~
暂时没有评论,下载喜马拉雅与主播互动
云端同步、一键下载 更好的收听体验!
下载客户端