Between Languages 011: From Flags to Side Hustles

外语2021-02-16 08:15:19 144
声音简介

Words of the Week

1. flag

2. 丧文化 sàngwénhuà

3. 带节奏 dài jiézòu

4. 吐槽 tǔcáo, tùcáo

5. 飒 sà

6. patient zero /ˈpeɪʃ(ə)nt ˈzɪərəʊ/

7. rat-licker /rat ˈlɪkər/

8. blursday /bləːzdeɪ/

9. revenge bedtime procastination /rɪˈvɛn(d)ʒ ˈbɛdtʌɪm prə(ʊ)ˌkrastɪˈneɪʃ(ə)n/

10. side hustle /sʌɪd ˈhʌs(ə)l/


用户评论(0)
展示条数:
20条
  • 20条
  • 50条
  • 100条

表情0/300
喵,没有找到相关结果~
暂时没有评论,下载喜马拉雅与主播互动