Between Languages 013: From Big Babies to Unicorns

外语2021-03-10 08:14:33 112
声音简介

Words of the Week

1. 巨嬰 jùyīng

2. 天菜 tiāncài

3. 背鍋 bēiguō

4. 奇葩 qípā

5. 山寨 shānzhài

6. ghost /ɡəʊst/ (v.)

7. misinformation /ˌmɪsɪnfəˈmeɪʃ(ə)n/

8. disinformation /ˌdɪsɪnfəˈmeɪʃ(ə)n/

9. neurodiversity /ˌnjʊərə(ʊ)dɪˈvəːsɪti/

10. unicorn /ˈjuːnɪkɔːn/

用户评论(0)
展示条数:
20条
  • 20条
  • 50条
  • 100条

表情0/300
喵,没有找到相关结果~
暂时没有评论,下载喜马拉雅与主播互动
云端同步、一键下载 更好的收听体验!
下载客户端