Between Languages 009: From Dry Goods to Fatbergs

外语2021-02-03 07:57:39 72
声音简介

Words of the Week

1. 干货 gānhuò

2. 云监工 yúnjiāngōng

3. 不约而同 bùyuē'értóng

4. 打call dǎ-kōu, dǎ-kāo

5. 车厘子自由 chēlízi, chēlízǐ

6. clickbait /ˈklɪkbeɪt/

7. plogging /plɒɡɪŋ/

8. non-binary /nɒn ˈbʌɪnəri/

9. hangry / ˈhaŋɡri/

10. fatberg /ˈfatbəːɡ/

用户评论(0)
展示条数:
20条
  • 20条
  • 50条
  • 100条

表情0/300
喵,没有找到相关结果~
暂时没有评论,下载喜马拉雅与主播互动
云端同步、一键下载 更好的收听体验!
下载客户端