Between Languages 010: From Licking Dogs to Brain Fogs

外语2021-02-07 18:34:27 79
声音简介

Words of the Week

1. 舔狗 tiǎngǒu

2. 安利 ānlì

3. 田園女權 tiányuán nǚquán

4. 文藝青年 wényì qīngnián

5. 暴風哭泣 bàofēngkūqì

6. binge-watch /bɪn(d)ʒ wɒtʃ/

7. snowflake /ˈsnəʊfleɪk/

8. fracking /ˈfrakɪŋ/

9. hot take /hɒt teɪk/

10. brain fog /breɪn fɒɡ/

用户评论(0)
展示条数:
20条
  • 20条
  • 50条
  • 100条

表情0/300
喵,没有找到相关结果~
暂时没有评论,下载喜马拉雅与主播互动
云端同步、一键下载 更好的收听体验!
下载客户端