iBS自编语音教程 Phonetics

2.7万

48个国际音标、26个英文字母发音、前元音、爆破音、中元音、摩擦音、后元音、舌边音和鼻音、双元音、破擦音、半元音和其他。

声音11评价0