FM96.3镇江文艺广播
21:00 - 00:00 主播: -
翡翠音乐 好歌不断(夜间版)
FM96.3镇江文艺广播节目列表
节目时间主播
边走边听
00:00 - 01:00
温柔的晚安
01:00 - 02:00
播音结束
02:00 - 05:00
爱到自然醒
05:00 - 06:00
国防时空
06:00 - 06:30
新闻和报纸摘要
06:30 - 07:00
Soul fire
07:00 - 08:00
翡翠音乐 好歌不断(上午版)
08:00 - 10:00
红牛能量音乐
10:00 - 11:00
翡翠音乐 好歌不断(下午版)
11:00 - 14:00
红牛能量音乐
14:00 - 15:00
中国歌曲排行榜(重播)
15:00 - 16:00
音乐旅途
16:00 - 17:00
翡翠音乐 好歌不断(晚间版)
17:00 - 20:00
中国歌曲排行榜(首播)
20:00 - 21:00
直播中翡翠音乐 好歌不断(夜间版)
21:00 - 00:00
热门推荐
更多音乐台