especially-excellent

2019-04-12 15:50:48 9670
声音简介

朗读包括读音、拼写、词性及中文释义。四级考试必备词一网打尽,随时随地听背。 节目觉得好的话,别忘了分享啊!

especially/ isˈpeʃəli/ad.特别,尤其,格外

essay/ ˈesei/ n.短文,散文,小品文

essential/ iˈsenʃəl/ a.必要的,本质的

establish/ isˈtæbliʃ/vt.建立,设立;确立

establishment/ isˈtæbliʃmənt/n.建立,设立,确立

estimate/ ˈestimit, ˈestimeit/vt.估计,评价 n.估计

əurope/ ˈjuərəp/ n.欧洲

əuropean/ juərəˈpi:ən/a.欧洲的 n.欧洲人

evaluate/ iˈvæljueit/ vt.评价,估…的价

evaporate/ iˈvæpəreit/vt.使蒸发 vi.蒸发

eve/ i:v/ n.前夜,前夕,前一刻

even/ ˈi:vən/ ad.甚至;甚至更,还

even/ ˈi:vən/ a.均匀的;平的

evening/ ˈi:vniŋ/ n.傍晚,黄昏,晚上

event/ iˈvent/ n.事件,大事;事变

eventually/ iˈventjuəli/ad.终于;最后

ever/ ˈevə/ ad.在任何时候;曾经

every/ ˈevri/ a.每一的;每隔…的

everybody/ ˈevribɒdi/pron.每人,人人

everyday/ ˈevridei/ a.每天的,日常的

everyone/ ˈevriwʌn/pron.每人,人人

everything/ ˈevriθiŋ/pron.每件事,事事

everywhere/ ˈevriweə/ad.到处,处处

evidence/ ˈevidəns/ n.根据;证据,证人

evident/ ˈevidənt/ a.明显的,明白的

evil/ ˈi:vl/ n.邪恶;祸害 a.坏的

evolution/ i:vəˈlju:ʃən/n.进化,演化;发展

evolve/ iˈvɒlv/ vt.使进化;使发展

exact/ igˈzækt/ a.确切的;精确的

exaggerate/ igˈzædʒəreit/vt.&vi.夸大,夸张

exam/ igˈzæm/ n.考试;检查,细查

examination/ igzæmiˈneiʃən/n.考试;检查,细查

examine/ igˈzæmin/ vt.检查,仔细观察

example/ igˈza:mpl/ n.例子,实例;模范

exceed/ ikˈsi:d/ vt.超过,胜过;超出

exceedingly/ ikˈsi:diŋli/ad.极端地,非常

excellent/ ˈeksələnt/a.优秀的,杰出的


上一个:enclose-escape
下一个: except-explore

用户评论(1)

表情0/300