fraction-funeral

2019-05-11 19:21:24 1.3万
声音简介

朗读包括读音、拼写、词性及中文释义。四级考试必备词一网打尽,随时随地听背。 节目觉得好的话,别忘了分享啊!

好消息!各位听友好!《大学英语四级单词听背》节目共82集已全部录制完毕。如需要完整的MP3文件(可下载到U盘或手机中),可Q我3303507398(Harri英语1),验证信息:英语四级。非免费,非诚勿扰!谢谢!(节目录制不易请谅解!)

fraction/ ˈfrækʃən/ n.小部分;片断;分数

fragment/ ˈfrægmənt/ n.碎片,破片,碎块

frame/ freim/ n.框架,框子;构架

framework/ ˈfreimwə:k/n.框架,构架,结构

frank/ fræŋk/ a.坦白的,直率的

free/ fri:/ a.自由的;空闲的

freedom/ ˈfri:dəm/ n.自由;自主

freeze/ fri:z/ vi.冻;结冻vt.使结冰

freight/ freit/ n.货运;货物;运费

ʃrench/ frentʃ/ a.法国的 n.法国人

frequency/ ˈfri:kwənsi/n.屡次;次数;频率

frequent/ ˈfri:kwənt/a.时常发生的;经常的

fresh/ freʃ/ a.新的;新鲜的

friction/ ˈfrikʃən/ n.摩擦,摩擦力

ʃriday/ ˈfraidi/ n.星期五

fridge/ fridʒ/ n.电冰箱

friend/ frend/ n.朋友,友人

friendly/ ˈfrendli/ a.友好的,友谊的

friendship/ ˈfrendʃip/n.友谊,友好

frighten/ ˈfraitn/ vt.使惊恐,吓唬

frog/ frɒg/ n.蛙

from/ frɒm, frəm, frm/prep.从…来;离开

front/ frʌnt/ a.前面的 n.前部

frontier/ ˈfrʌntjə/ n.边境;边疆;新领域

frost/ frɒst/ n.冰冻,严寒;霜

frown/ fraun/ vi.皱眉,蹙额

fruit/ fru:t/ n.水果;果实;成果

fruitful/ ˈfru:tful/ a.多产的;肥沃的

fry/ frai/ vt.油煎,油炸,油炒

fuel/ fjuəl/ n.燃料 vt.给…加燃料

fulfil/ fulˈfil/ vt.履行;满足;完成

full/ ful/ a.满的;完全的

fun/ fʌn/ n.乐趣,娱乐;玩笑

function/ ˈfʌŋkʃən/ n.功能;职务;函数

fund/ fʌnd/ n.资金;基金;存款

fundamental/ fʌndəˈmentl/a.基础的,基本的

funeral/ ˈfju:nərəl/ n.葬礼,丧礼,丧葬

好消息!各位听友好!《大学英语四级单词听背》节目共82集已全部录制完毕。如需要完整的MP3文件(可下载到U盘或手机中),可Q我3303507398(Harri英语1),验证信息:英语四级。非免费,非诚勿扰!谢谢!(节目录制不易请谅解!)
用户评论(1)

表情0/300

新华_吔

老师不更新了吗?