food-fox

外语2019-05-04 09:29:49 5302
声音简介

朗读包括读音、拼写、词性及中文释义。四级考试必备词一网打尽,随时随地听背。 节目觉得好的话,别忘了分享啊!

food/ fu:d/ n.食物,食品,养料

fool/ fu:l/ n.蠢人,傻子 vt.欺骗

foolish/ ˈfu:liʃ/ a.愚蠢的;鲁莽的

foot/ fut/ n.脚;最下部;英尺

football/ ˈfutbɔ:l/ n.足球比赛;足球

footstep/ ˈfutstep/ n.脚步;脚步声;足迹

for/ fɔ:, fə/ prep.为;给;因为

forbid/ fəˈbid/ vt.禁止,不许;阻止

force/ fɔ:s/ vt.强迫 n.力,力量

forecast/ ˈfɔ:ka:st/ n.预测,预报 vt.预示

forehead/ ˈfɒrid, ˈfɔ:hed/n.额头,前部

foreign/ ˈfɒrin/ a.外国的;外来的

foreigner/ ˈfɒrinə/ n.外国人

forest/ ˈfɒrist/ n.森林;森林地带

forever/ fəˈrevə/ ad.永远,总是,老是

forge/ fɔ:dʒ/ n. 熔炉,铁工厂 vt. 打制,锻造,伪造

forget/ fəˈget/ vt.忘记,遗忘

forgive/ fəˈgiv/ vt.原谅,饶恕,宽恕

fork/ fɔ:k/ n.餐叉;叉;分叉

form/ fɔ:m/ n.形式;形状 vt.形成

formal/ ˈfɔ:məl/ a.正式的;礼仪上的

formation/ fɔ:ˈmeiʃən/n.形成;构成;形成物

former/ ˈfɔ:mə/ a.在前的 n.前者

formula/ ˈfɔ:mjulə/ n.公式,式

forth/ fɔ:θ/ ad.向前;向外,往外

fortnight/ ˈfɔ:tnait/n.两星期,十四天

fortunate/ ˈfɔ:tʃənit/a.幸运的,侥幸的

fortunately/ ˈfɔ:tʃənitli/ad.幸运地,幸亏

fortune/ ˈfɔ:tʃən/ n.命运,运气;财产

forty/ ˈfɔ:ti/ num.四十,第四十

forward/ ˈfɔ:wəd/ ad.向前;今后,往后

found/ faund/ vt.创立,创办;建立

foundation/ faunˈdeiʃən/n.基础;地基;基金

fountain/ ˈfauntin/ n.泉水,喷泉;源泉

four/ fɔ:/ num.四,四个,第四

fourteen/ ˈfɔ:ˈti:n/num.十四,第十四

fox/ fɒks/ n.狐狸;狡猾的人


用户评论(1)
展示条数:
20条
  • 20条
  • 50条
  • 100条

表情0/300
听书、听课、听段子 6亿用户的选择!
下载客户端