enclose-escape

2019-04-08 16:23:57 9890
声音简介

朗读包括读音、拼写、词性及中文释义。四级考试必备词一网打尽,随时随地听背。 节目觉得好的话,别忘了分享啊!

enclose/ inˈkləuz/ vt.围住,圈起;附上

encounter/ inˈkauntə/ vt.遭遇,遇到 n.遭遇

encourage/ inˈkʌridʒ/ vt.鼓励,支持,助长

end/ end/ n.末端;目标 vt.结束

ending/ ˈendiŋ/ n.结尾,结局;死亡

endless/ ˈendlis/ a.无止境的

endure/ inˈdjuə/ vt.忍受;容忍

enemy/ ˈenimi/ n.敌人;仇敌;敌兵

energy/ ˈenədʒi/ n.活力;精力;能

enforce/ inˈfɔ:s/ vt.实施,执行;强制

engage/ inˈgeidʒ/ vt.使从事于;聘用

engine/ ˈendʒin/ n. 发动机,引擎;机车

engineer/ endʒiˈniə/ n.工程师,技师

engineering/ endʒiˈniəriŋ/ n.工程,工程学

enlarge/ inˈla:dʒ/ vt.扩大,扩展;放大

enormous/ iˈnɔ:məs/ a.巨大的,庞大的

enough/ iˈnʌf/ a.足够的 ad.足够地

enquire/ inˈkwaiə/ vi.vt. 询问

enquiry/ / n. 询问

 

ensure/ inˈʃuə/ vt.保证;保护;赋予

entertain/ entəˈtein/ vt.使欢乐;招待

enthusiasm/ inˈθju:ziæzəm/ n.热情,热心,热忱

entitle/ inˈtaitl/ vt.给…权利(或资格)

entry/ ˈentri/ n.入口处;登记;进入

environment/ inˈvaiərənmənt/ n.环境,外界;围绕

envy/ ˈenvi/ vt.&n.妒忌;羡慕

equal/ ˈi:kwəl/ a.相等的;平等的

equality/ i(:)ˈkwɒliti/ n.等同,平等;相等

equation/ iˈkweiʃən/ n.方程(式);等式

equip/ iˈkwip/ vt.装备,配备

equipment/ iˈkwipmənt/ n.装备,设备,配备

equivalent/ iˈkwivələnt/ a.相等的;等量的

era/ ˈiərə/ n.时代,年代;纪元

erect/ iˈrekt/ vt.建造;使竖立

error/ ˈerə/ n.错误,谬误;差错

escape/ isˈkeip/ vi.逃跑;逸出 n.逃跑


上一个:egg-enable