feed-fire

2019-04-25 10:05:00 9388
声音简介

朗读包括读音、拼写、词性及中文释义。四级考试必备词一网打尽,随时随地听背。 节目觉得好的话,别忘了分享啊!

feed/ fi:d/ vt.喂(养) vi.吃饲料

feedback/ ˈfi:dbæk/ n.回授,反馈,反应

feel/ fi:l/ vi.有知觉 vt.触,摸

feeling/ ˈfi:liŋ/ n.感情;感觉,知觉

fellow/ ˈfeləu/ n.人,家伙;伙伴

female/ ˈfi:meil/ n.雌性的动物;女子

fence/ fens/ n.栅栏

fertile/ ˈfə:tail/ a.肥沃的;多产的

fertilizer/ ˈfə:tilaizə/n.肥料

festival/ ˈfestəvəl/ n.节日;音乐节

fetch/ fetʃ/ vt.拿来;请来,接去

fever/ ˈfi:və/ n.发热,发烧;狂热

few/ fju:/ a.很少的;少数的

fibre/ ˈfaibə/ n.纤维,纤维质

fiction/ ˈfikʃən/ n.小说;虚构,杜撰

field/ fi:ld/ n.田野;田;运动场

fierce/ fiəs/ a.凶猛的,狂热的

fifteen/ ˈfifˈti:n/num.十五;十五个

fifth/ fifθ/ num.第五 n.五分之一

fifty/ ˈfifti/ num.五十,五十个

fight/ fait/ vi.打(仗);斗争

figure/ ˈfigə/ n.数字;外形;人物

file/ fail/ n.档案 vt.把…归档

fill/ fil/ vt.装满,盛满;占满

film/ film/ n.影片;胶卷;薄层

filter/ ˈfiltə/ vt.过滤 n.滤纸

final/ ˈfainl/ a.最后的;决定性的

finally/ ˈfainəli/ ad.最后;不可更改的

finance/ faiˈnæns, fi-/n.财政,金融;财源

financial/ faiˈnænʃəl,fi-/ a.财政的,金融的

find/ faind/ vt.找到;发觉;找出

finding/ faindiŋ/ n.发现;调查的结果

fine/ fain/ a.美好的;纤细的

fine/ fain/ n.罚金,罚款

finger/ ˈfiŋgə/ n.手指;指状物

finish/ ˈfiniʃ/ vt.完成,结束 n.结束

fire/ ˈfaiə/ n.火;火灾 vi.开火


上一个:false-fee
下一个: fireman-fond

用户评论(3)

表情0/300

JeffZhang618618

目前最好的听单词节目. 盼望老师继续录制完整版.

XNZF12CCC

12.6第一次打卡 fence 栅栏 fertile肥沃的 fertilizer 肥料 fetch 拿来 fever发热 狂热🥵 field 田野 运动场 fibre纤维 fierce 凶猛的 file 档案 fill 装满 filter 过滤纸